Mgr. Ludmila Bělohradská

V roce 1981 ukončila studium na Pedagogické fakultě  UK státními zkouškami z logopedie a surdopedie, tyflopedie a psychopedie.

V letech 1981 – 1988 pracovala v Mateřské a základní škole pro děti se zbytky sluchu v Praze. Učila český jazyk, matematiku a fyziku na druhém stupni, zajišťovala individuální logopedickou péči u dětí od čtyř do patnácti let. Díky vstřícnosti zástupce ředitele se naučila tvořit hlásky manuální metodou u dětí, které neměly vzhledem k praktické hluchotě sluchovou kontrolu.

V roce 1992 absolvovala vzdělání pro děti 0 – 3 roky a roku 1993 nastoupila do nově vzniklého speciálně pedagogického centra při MŚ a ZŠ pro děti se zbytky sluchu v Praze. Vždy po dvou letech absolvovala zkoušky ze znakového jazyka. Ve spolupráci s týmem prof. Kabelky v nemocnici Motol připravovala děti na operaci kochleárního implantátu, po operaci zajišťovala jeho nastavování a následnou péči ve školách po celé republice (Most, Mladá Boleslav, Kolín, Praha.)

Od roku 1996 pracovala jako logopedka ve speciální mateřské škole.

Do školy pro děti s vadou sluchu se vrátila v letech 2010 – 2015. Učila třídu dětí s dysfázií  (1. – 3. třída) a zajišťovala individuální logopedickou péči u dětí s kombinovanými vadami.

Z rodinných důvodů odešla v roce 2015 ze školství (péče o rodiče ve vzdáleném městě) a začala podnikat – živnostenský list – rozvoj řeči a péče o správnou výslovnost.

Jako OSVČ zajišťovala logopedickou péči ve speciální mateřské škole.

 

Další vzdělávání:

Pravidelně absolvovovala další vzdělávání logopedů na PedFUK, vždy dálkově čtyři semestry.

Kurz synergetická reflexní terapie

Metodiky výuky čtení   –  Dys-centrum-Praha

Dyslexie a dysgrafie      –   Dys-centrum-Praha

Dyskalkulie , její terapie   -Dys-centrum-Praha

Nonverbální komunikace u dětí s autismem – SPC Praha, alternativní a augmentativní komunikace

Trenérský kurz lyžování

Trenérský kurz plavání