Letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá letní vzdělávací kurz a odborné stáže určené pro talentované studenty středních škol se zájmem o humanitní vědy.

Léto s FF UK

Kurz se bude konat od 27. do 30. 8. 2012. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, poučí se o metodologii vědy, zjistí, jak efektivně studovat, jak pracovat s odbornými informačními zdroji a literaturou, jak psát a prezentovat vědecké práce či jak probíhá hodnocení vědy v České republice.

24 hodin s FF UK

Studentské odborné stáže budou probíhat v období od 3.9. do 4.12.2012 na vybraných katedrách a ústavech Filozofické fakulty UK. Přesná doba konání stáže bude záležet na domluvě studenta se školitelem daného oboru. V rámci stáže se učastníci seznámí s prostředím fakulty, vyzkouší si roli vysokoškolského studenta, setkají se s vědeckými osobnostmi oboru a pod vedením odborného školitele se zapojí do vědecko-výzkumné činnosti preferované katedry či ústavu.

Podmínkou účasti na obou akcích je statut studenta střední školy i ve školním roce 2012/2013. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2012.

Přihlášky a další podrobnější informace a podmínky akcí jsou uvedeny na webových stránkách uchazec.ff.cuni.cz.

Z programu 63.Pracovní dne STaN

Pozvánka na Letní školu přírodních věd, pro „vědátory“ od 5 do 18 let (mladší skupina s rodiči). Pořádá Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci ve spolupráci se STaN a odborníky z ostravské a olomoucké univerzity. Lektory budou pedagogové z GMK a univerzit, přijedou i velmi zajímaví hosté. S rodiči budou pracovat psychologové, kteří jsou vyhledávanými odborníky v péči o nadané. Mladší děti a rodiče budou také rozvíjet tvořivost.  Koná se 22.-29.července – viz www.gmk.cz.

Představíme projekt AFCSLS, pomáhající nadaným středoškolákům z ČR a Slovenska ke vstupu na prestižní americké univerzity – www.afcsls.org .

Zahraniční středoškoláci, kteří tráví tento rok v českých rodinách a školách, nám sdělí, jak nás vidí a porovnají s tím, co znají ze svých zemí –  www.afs.cz.

Třída Sovičky s programem pro nadané děti, z MŠ Rozmarýnek a žáci ze ZŠ Mládí z Prahy 13 představí svou účast na Misi X, pořádané Českou kosmickou kanceláří.  Účast přislíbil i pan Halousek.

Jak motivovat děti k zájmu o přírodní vědy a vtipně učit matematiku i další důležité informace k rozvoji nadání,  bude předmětem řady konferencí a letních škol, které se zanedlouho uskuteční. Pozveme na 2.konferenci STaN (16.6. Luhačovice), 7.ICIE konferenci (Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání) Jeruzalém, 9.-12.7., Letní školu s didaktikou matematiky v Uherském Hradišti , 23.-25.8. a další.

O výchově a rozvoji nadání dětí  budeme diskutovat se sympatickými hosty z Jižní Koreje,  Julií Růžičkovou, autorkou článku Tygří matky (Moderní vyučování 3, březen 2011), Jolanou Laznibatovou, ředitelkou a zakladatelkou Školy pre mimoriadně nadané deti v Bratislavě a dalšími hosty. Porovnáme s kazuistikami z knihy Joan Freemanové –Životy nadaných, představené Zuzkou Večerkovou z G, ZŠ a MŠ Mánesova, Sokolov.

Autorky Dáda Jucovičová  a Kamila Randáková představí originální  Interaktivní učebnice českého jazyka (Nejkrásnější knihy roku 2010 – užší výběr), vhodné pro nadané i pro děti s poruchami učení.

Svou skutečnou aktuální podobu představí Mensa gymnázium. Přítomní zástupci škol, spolupracujících se STaN, budou diskutovat spolu s ostatními účastníky o podmínkách a překážkách péče o nadané v ČR.

Upozorníme také na důležitost finanční rozvahy, předvídavosti a zodpovědnosti, chcete-li svým dětem do budoucna zajistit prostředky na studium –  www.mojefamilie.cz

Za výbor STaN k účasti srdečně zve  PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně